Община  Радомир  Сн. Бисер  Боянов

Община Радомир
Сн. Бисер Боянов

Със  заповед номер 210  от  23.04. 2014г.  на  кмета  на   Oбщина  Радомир  се  обявява  конкурс  за длъжността  Директор  на  Общински  исторически  музей  гр. Радомир .  Изискванията  към  кандидата  са  да  бъде  с  висше  образование  степен  магистър, с  направление  история,  археология,  антропология,  социология  и  културни  науки.   Кандидата  трябва  да  има  3  годишен  стаж  по  специалността  и  да  притежава  организационни  умения,  нагласа  за  работа  в  екип,  адаптивност  и  комуникативност .

Към  набора  от  документи  се  изисква  заявление  за  участие,  документ  за  самоличност/копие/,  документ  за  трудов  стаж/копие/,  професионална  автобиография,  копие  за  завършено  образование и свидетелство  за  съдимост.

Към  набора  документи  се  изисква  и  коцепция  за  развитието  на  Общински  исторически  музей  Радомир ,  за  5  годишен  период,  като  подробно  е  разработен  за  първата  година,  запечатена  в  непрозрачен  плик  в  5  екземпляра.

Документите  се  подават  лично  или  от  упълномощено  лице,  в  деловодството    на  Община  Радомир, площад  “Свобода“-20.  Крайният  срок  за  подаване  на  документите  е  30  дни  от  публикуване  на  обявата.

Списъци  и  съобщения  във  връзка  с  конкурса  ще  се  обявят  на  информационното  табло  на  партера  на  общинската  администрация,  чрез  обява  в  ежедневник,  както  и  в  сайта  на  Община  Радомир.

За  справки  кандидатите  може  да  се  обръщат  към  Василка  Райчева  на  телефон  0777 8 03 17. 

  Конкурса  се  провежда  на  основание  чл. 91, ал. 1  от  Кодекса  на  труда  и  чл. 8 ал.5  от  Закона  за  закрила  и  развитие  на  културата, както  и  чл. 28  ал.5 „б“  и  ал.6  от  Закона  за  културното  наследство.

За  повече  попдробности

No comments yet... Be the first to leave a reply!