image-efac057e1f76615ac05b140ca266100fc960f17a3a55028a22e70c9fcaa02996-VПроведе се редовно заседание на Регионален съвет за развитие на Югозападен район, член на който е областният управител д-р Александър Александров. Членове на съвета от област Перник са и кметовете на общините Перник и Радомир – Вяра Церовска и Пламен Алексиев.

На първото заседание председателствано от областния управител на област Кюстендил, присъстващите докладваха за изпълнението на взетите решения от предходното заседание.

Д-р Александров и Бисер Михайлов -областен управител на област Благоевград, бяха определени за представители на РСР на ЮЗР в Управляващия комитет по проект „Разработване на интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г.” към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Основната цел на стратегията е устойчиво развитие на транспортния сектор на България. Тя ще бъде база за планиране на транспортни проекти, предвидени за финансиране от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР); транспортни проекти, предвидени за финансиране от Механизма за свързване на Европа; транспортни проекти, предвидени за финансиране от Държавния бюджет; транспортни проекти, предвидени за финансиране от други международни финансиращи институции, публично-частни партньорства, частно финансирани инициативи и т.н. Чрез нея ще бъде наличен анализ на нуждите на сектор транспорт, включващ всички видове транспорт – автомобилен, железопътен, вътрешноводен, морски, въздушен и интермодален. Ще бъде създадена стратегическа база от технически данни и изготвен транспортен модел, които са съобразени с национални цели и приоритети.

Друга точка от дневния ред бе представянето на информация за възможностите за финансиране на инфраструктурни проекти на общините в периода 2014-2020 г. от фонд ФЛАГ.

image-5a8a707170a91eff220458a4abcc8b0994f979fa1f5038709e17d8cda091bc67-VМисията на Фонда, създаден през 2007 г., е да подкрепи усилията на българските общини, на сдружения или асоциации на общини (включително асоциации по ВиК), на дружества с общинско или със смесено държавно-общинско участие, в процеса на подготовката и успешното изпълнение на проекти по Оперативните програми (ОП) / Програма за развитие на селските райони (ПРСР) / Програми за Трансгранично сътрудничество (ТГС), които са насочени към модернизиране и разширяване на общинската инфраструктура и към създаване на устойчиви и модерни местни общности.

Представители на Министерството на околната среда и водите и Министерството на здравеопазването докладваха за наличните ресурси и възможности за пълноценното използване на минералните води в Югозападния район, с цел подпомагането и развитието на туризма в общините, разполагащи с този природен ресурс.

 

No comments yet... Be the first to leave a reply!