Сн. internet

Сн. internet

Ученическо общежитие – Перник е самостоятелно обслужващо звено в системата на народната просвета, създадено с решение на Общински съвет от 14.05.2009г. Основната му дейност е да обслужва нуждите на учениците от всички училища на територията на община Перник , като им предоставя оптимални битови условия, здравословен начин на живот, необходимите условия за учебна подготовка, занимания по интереси и организиран отдих в свободното време НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО.

От услугите на общежитието могат да се възползват ученици, завършили 6 клас, които не притежават собствено жилище на територията на град Перник. Необходими документи за кандидатстване са заявление и декларация от родител по установен образец.

No comments yet... Be the first to leave a reply!