Индексът на Местната система за почтеност в България има за цел да представи комплексна оценка за съществуващите институции и механизми, които могат ефективно да съдействат за изграждане и устойчиво функциониране на местната общност в условия на почтена и предвидима местна политика и привлекателна за бизнеса икономическа среда.

Първото издание на Индекса на Местната система за почтеност 2015 г.позволява сравнителен анализ на общините в областните центрове в България. Индексът обхваща всички 27 общини на цялата територия на страната и се базира на информация от широк кръг от източници с времеви обхват последните две години.Информация за всяка от включените общини може да бъде намерена посредством избора й на картата на България.
Индексът се основава на модела на Националната система за почтеност – той включва основните управленски институции, ангажирани с противодействието на корупцията на ниво местна власт. Когато функционират в синхрон с водещите стандарти за прозрачност и отчетност, те образуват стабилна Местна система за почтеност, която е ефективна в борбата с корупцията.
В Индекса на Местната система за почтеност 2015 г. за всяка от включените общини са оценени следните основни стълбове – Общински съвет, кмет, общинска администрация, местни политически партии, съдилища, органи на МВР, бизнес, медии и гражданско общество. Обобщена информацияза всеки отделен стълб може да бъде намерена посредством избор на съответната икона в менюто.
Общата стойност на индекса на Местната система за почтеност за 2015 г. е 3,14 пункта при максимална стойност 5.

София
3.59
Бургас
3.59
Стара Загора
3.58
Русе
3.47
Габрово
3.45
Пловдив
3.32
Добрич
3.31
Шумен
3.29
Велико Търново
3.27
Монтана
3.21
Ямбол
3.19
Разград
3.14
Враца
3.12
Сливен
3.05
Перник
3.04
Ловеч
3.04
Търговище
3.02
Смолян
3.02
Благоевград
3.02
Плевен
3.01
Пазарджик
2.94
Кюстендил
2.94
Силистра
2.91
Кърджали
2.84
Видин
2.84
Варна
2.83
Хасково

No comments yet... Be the first to leave a reply!