1969111_668675086597596_4590805112149791851_nПредставителите на ПП ГЕРБ в Общински съвет-Перник Андрей Павлов и Атанас Захариев проведоха регулярен приемен ден с жители на Община Перник. Основната тема, по която бяха потърсени представителите  на местната власт, беше свързана с разяснения относно Националната програма за енергийна ефективност за многофамилни жилищни сгради. От своя страна общинските съветници разясниха, че финансирането за сключените досега договори е обезпечено и те ще продължат да бъдат изпълнявани и подчертаха, че сключването на нови договори е временно преустановено, докато парламентът приеме Бюджета за 2017 г. Жители на Общината разговаряха със съветниците относно новоприетата Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие в регистър в Община Перник. По време на приемния ден граждани представиха още социални и инфраструктурни проблеми.

No comments yet... Be the first to leave a reply!