21014097_1545852322152302_8528398823172462217_oОбщина Перник запозна представителите на транспортните фирми в града с предприетата процедура по възлагане на обществени услуги за пътнически превоз по Закона за обществените поръчки. Срещата беше продиктувана от факта , че договорите сключени до момента са със срок на действие до 31. 01. 2018 година, с което изтича и издаденото разрешение от областния управител.
В срещата взеха участие кметът Вяра Церовска и нейните заместници Денислав Захариев и Владислав Караилиев, Елка Савова – старши юрист-коснулта в отдел „Обществени поръчки“ , представители на общинската администрация, както и общинските съветници от Комисията по транспорт .
„Мисля че съвместно ще направим транспортната схема в Перник възможно най-добрата и ще се доближим до качеството, което има в другите градове“, сподели в началото на срещата кметът Вяра Церовска . Тя допълни, че това, което е направено до момента, е доста сериозна крачка.
21078657_1545852425485625_7834178427527601939_n„Автобусите, които обслужват гражданите са добра промяна за Перник,в сравнение с това, което беше преди две години и половина. Моето желание е да работят перничани, без да се нарушават възможностите на фирмите от Перник , които имат желание да се включат в този транспорт“, посочи Вяра Церовска.
В рамките на срещата кметът предложи участие на представител на превозвачите в оценителната комисия , чиято задача е да разгледа и оцени подадените оферти.
„Предметът на обществената поръчка е:„Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми по обособени позиции“, обясни юристът Елка Савова.
По думите й всяка автобусна линия ще бъде по отделно обособена позиция – общо 34. Изискването за участие в процедурата по възлагането е автобусите да бъдат с първоначална регистрация не по-рано от 01.01.2000 год.
Всички автобуси, с които ще се изпълняват превозите, трябва да отговарят на съответните нива на емисии на вредните газове – минимум Евро 4 за градските автобусни линии и минимум Евро 3 за автобусите, които ще изпълняват превозите по извънградските автобусни линии.

Във връзка с проекта „Интегриран градски транспорт на град Перник” по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 – Перник № BG16RFOP001-1.018, автобусни линии с № 10, 15, 17 и 20 ще бъдат възложени за срок от 1 година.

21078306_1545852638818937_6889087933381204996_nПо проекта се предвижда да бъдат реализирани 4 основни компонента, одобрени с Решение на Общински съвет – Перник – № 548/2017, които включват:
Компонент 3 – Система за контрол на обществения транспорт,
Компонент 4 – Електронни информационни табла на спирките на обществен градски транспорт,
Компонент 5 – Електронна система за таксуване на пътниците
Компонент 6 – Доставка на нов подвижен състав, отговарящ на европейската нормативна уредба за вредни емисии от двигателите и използване на възобновяеми/алтернативни енергийни източници

Компонент 3 предвижда обособяване на контролен център , собственост на Община Перник, намиращ се в административната сграда на общината и/или друго подходящо място и оборудване на всички превозни средства с бордови компютри с GPS. Това включва доставка на 72 броя AVL бордово устройство и комуникационна среда. За останалите елементи на компонента се предвижда доставка на оборудване и съответното приложно програмно осигуряване. С бордови устройства ще бъдат оборудвани всички превозни средства на градския транспорт, с които разполагат към момента операторите, както и новия подвижен състав, който следва да се придобие към Компонент 6 от проекта. Те ще бъдат собственост на Община Перник и предоставяни за ползване на операторите въз основа на договора за обществена услуга.

Компонент 4 включва оборудване на 35 двойни спирки на обществен градски транспорт със 70 броя електронни информационни табла и системи за информиране на потребителите.
Посредством тези системи, ползвателят на транспортната услуга има възможност да се информира за спазването на разписанието.
Спирките на градския транспорт, подлежащи на включване в информационната системна на територията на град Перник, са по основните линии, през които преминават по-голямата част от линиите на градския транспорт.

Компонент 5 включва Електронната система за таксуване на пътниците.
Предвижда се всяко превозно средство, което обслужва градските линии по утвърдената транспортна схема, да бъде оборудвано с един брой валидиращо устройство.
Ще има възможност, при която ще може да се закупи единичен билет от водача, но на по-висока цена.
Картите ще могат да бъдат зареждани на 15 места на територията на града.
Трансферът на данни за електронното таксуване ще се извършва с помощта на GPRS комуникационен канал, бородови компютри с GPS и GPRS и хардуер за главния офис.

Придобитото имущество по този компонент ще бъде собственост на общината и ще бъде предоставено за икономическа експлоатация на вътрешния оператор и останалите превозвачи по основните линии, като ползването им ще бъде оформено като част от договора за обществена услуга.

Освен това превозвачите трябва да осигурят в автобусите фискални устройства за издаване на еднократен превозен документ (билет), което задължително трябва да се предвиди в договорите за обществена услуга.
Последният 6-ти компонент включва доставка на 15 броя единични газови автобуси за масов градски транспорт с дължина 8-9 м, с климатизация в салона и 100% нисък под така че да отговаря на нуждите и проблемите на лицата с увреждания, както и изграждане на газозарядна станция и ремонт и оборудване на гараж в депото в кв.“Църква“.
Новозакупените автобуси ще обслужват линии 10,15,17и 20, като придобиването и експлоатацията ще бъдат осъществени от партньора по проекта – общинското търговско дружество „Градски транспорт – Перник“ ЕООД.
В края на срещата представителите на превозваческите фирми заявиха, че ще обсъдят предложенията на Община Перник и ще излязат с официално становище. Те допълниха ,че са подготвили декларация, която ще бъде внесена в деловодството на общината.
Предстоят  още срещи за обсъждане на транспортната схема в Перник.

No comments yet... Be the first to leave a reply!