IMG_4858-300x200      На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с  чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА  председателят   Светослав  Кирилов   свика заседание  на  общинските  съетници  от  Общински  съвет  Радомир   на заседание на 29.08.2017г. /вторник/ от 9.30 часа в Младежки културно информационен център „Европа“ гр.Радомир при  следния   дневен  ред :

І. Питания:

І.1.Питане, вх. № С-165/18.08.2017г. , относно горящото сметище в местността „Петрово“. Вносител: Емил Крумов-общински съветник

І.2. Питане, вх. № С-166/21.08.2017г. , относно отстраняване на авария от ВиК в кв. „Гърляница“. Вносител: Емил Крумов-общински съветник

ІІ. Докладни  записки:

ІІ.1.Докладна записка, вх.№ С-154/14.08.2017 г., относно промяна в състава на Наблюдателната комисия към Общински съвет- Радомир. Вносител: Светослав Кирилов – председател на ОбС-Радомир

ІІ.2.Докладна записка, вх.№ С-164/18.08.2017 г., относно промяна в състава на Общинската комисия по безопасност на движението. Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир

ІІ.3. Докладна записка, вх.№ С-163/18.08.2017 г., относно анализ на състоянието на образователната система в Община Радомир и готовност за започване на учебната 2017-2018 година. 2 Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир

ІІ.4.Докладна записка, вх.№ С-152/14.08.2017 г., относно предложение за включване в списъка на средищните детски градини и училища. Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир

ІІ.5.Докладна записка, вх.№ С-153/14.08.2017 г., относно предложение за определяне на защитените детски градини и защитените училища. Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир

ІІ.6.Докладна записка, вх.№ С-162/18.08.2017 г., относно маломерни и слети паралелки в училищата на Община Радомир за учебната 2017/2018 година. Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир

ІІ.7.Докладна записка, вх.№ С-161/18.08.2017 г., относно приемане на решение за изработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхват поземлени имоти с номера 070135 и 070136 по КВС на землището на село Долна Диканя, местност „Маклище“, Община Радомир. Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир

ІІ.8.Докладна записка, вх.№ С-155/17.08.2017 г., относно отдаване под наем на общински имоти-публична общинска собственост- общинско помещение, находящо се в сградата на кметство село Владимир, Община Радомир, за извършване на пощенски услуги. Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир

ІІ.9.Докладна записка, вх.№ С-156/17.08.2017 г., относно отдаване под наем на общински имоти-публична общинска собственост – общинско помещение, находящо се в сградата на кметство село Горна Диканя,Община Радомир, за извършване на пощенски услуги. Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир

ІІ.10.Докладна записка, вх.№ С-157/17.08.2017 г., относно отдаване под наем на общински имоти-публична общинска собственост – общинско помещение, находящо се в сградата на кметство село Гълъбник,Община Радомир, за извършване на пощенски услуги. Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир

ІІ.11.Докладна записка, вх.№ С-158/17.08.2017 г., относно отдаване под наем на общински имоти-публична общинска собственост – общинско помещение, находящо се в сградата на 3 кметство село Извор, Община Радомир, за извършване на пощенски услуги. Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир

ІІ.12.Докладна записка, вх.№ С-159/17.08.2017 г., относно отдаване под наем на общински имоти-публична общинска собственост – общинско помещение, находящо се в сградата на кметство село Стефаново, Община Радомир, за извършване на пощенски услуги. Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир

ІІ.13.Докладна записка, вх.№ С-160/17.08.2017 г., относно отдаване под наем на общински имоти-публична общинска собственост – общинско помещение, находящо се в сградата на кметство село Копаница, Община Радомир, за извършване на пощенски услуги. Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир

No comments yet... Be the first to leave a reply!