21433056_1561169800620554_8004394939713485006_n    Общественото обсъждане за синхронизиране на Наредбата за местни данъци и такси на Община Перник, съгласно Закона за местни данъци и такси /ЗМДТ/, премина при слаб обществен интерес.
„ Причините, които налагат промяната за приемане са уеднаквяване на формално присъстващи в Наредбата текстове на Закона след извършените промени. Тази промяна няма да доведе до увеличение на данъчните налози“, посочи директорът на Дирекция „Местни такси и приходи“ Ивета Боянова .
Целите, които са поставени, са синхронизиране с по-висшестоящ нормативен документ – Закона за местните данъци и такси , Закона за данъка върху добавената стойност и Закона за Министерство на 21369286_1561169820620552_3309421010928607256_nвътрешните работи.
За това не са необходими допълнителни финансови средства по прилагане на изменението на Наредбата . Очакваните резултати по прилагането й са спазване нормативните актове и уеднаквяване на подзаконовия административен акт.
„С цел повишаване на събираемостта на данъците, разпоредбите на чл. 54 от ЗМДТ се измениха съществено . Досега се разчиташе на декларирането на собствениците на превозни средства , а сега – размерът на данъка се определя от служител на общинската администрация въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства , подържан от Министерство на вътрешните работи и се съобщава на данъчно задълженото лице“, допълни Ивета Боянова.

No comments yet... Be the first to leave a reply!