skalenravnec   Със Заповед  № РД-558 от 04.08.2017 г. на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 70 /2017 г.) на територията на РИОСВ-Перник е обявена защитена местност „Кашкаваля.“

Защитената местност е в землището на с. Долна Диканя, с обща площ 167,348 дка и е обявена с цел опазването на шест консервационно значими растителни вида – скален равнец (Achillea ageratifolia), жълт равнец (Achillea clypeolata), сръбски едрайантус (Edraianthus serbicus), златна раменка (Anthyllis aurea), овчовидна власатка (Festuca oviniformis), стоянова власатка (Festuca stojanovii) и тяхното местообитание.
Границите на защитена местност „Кашкаваля“ са нанесени в КВС за землището на с. Долна Диканя, общ. Радомир.

No comments yet... Be the first to leave a reply!