033350601   Обявена е нова защитена местност „Кашкаваля“ в землището на радомирското село Долна Диканя, съобщи РИОСВ. Тя е с площ 167,348 дка и статутът й се променя с цел опазването на шест консервационно значими растителни вида – скален равнец, жълт равнец, сръбски едрайантус , златна раменка, овчовидна власатка, стоянова власатка и тяхното местообитание.
Преобразуването е направено по искане на Института по биоразнообразие към БАН, уточни директорът на РИОСВ-Перник Пламен Ангелов. Местността се използва като ловен район, посочи кметът на Долна Диканя Елинчо Колев. По думите му там преди няколко години са били правени сондажи за търсене на злато.
Границите на защитена местност „Кашкаваля“ са нанесени в картата на възстановената собственост за землището на с. Долна Диканя.

No comments yet... Be the first to leave a reply!