Сн.  Бисер  Боянов

Сн. Бисер Боянов

На 13 911 249 лв. възлиза макрорамката на бюджета на община Радомир за 2018 г., одобрен от общинския съвет. Постъпленията от местни приходи са увеличени с 272 053 лв. и са 6 335 995 лв.
Повишението е в частта такса „Смет“. Миналата година налогът бе увеличен заради по-високите разходи, които община Радомир прави при депониране на отпадъка в Регионалното депо в Перник. Делегираните от държавата дейности са 7 575 254 лв. Като цяло макрорамката е повишена спрямо миналата година със стойността на увеличената минимална работна заплата, обясниха финансисти.
С 52 400 лв. по-висока е целевата субсидия за капиталови разходи. Община Радомир планира инвестиционна програма за 1 070 392 лв., от които 789 100 лв. са целева субсидия, 150 000 лв. от продажба на дълготрайни материални активи и 131 292 лв. преходен остатък.
За ремонт на четвъртокласната пътна мрежа ще бъдат похарчени 378 000 лв., ще се ремонтира мост в с. Прибой, ще се остойностят регулационните планове на осем села, ще се облагородят междублокови пространства и ремонтират няколко централни улици в града./БТА/

No comments yet... Be the first to leave a reply!