gazov_koridor (1)  Увеличението на цената на природния газ ще е 2.9%

Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ утвърди цената на природния газ за второто тримесечие на 2018 г. Това съобщиха от пресцентъра на КЕВР.

Комисията е приела решение във връзка с подаденото от „Булгаргаз“ ЕАД заявление за утвърждаване на цени за второто тримесечие на 2018 г., по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, съобщава БТА.

В Решението на КЕВР утвърдената цена на природния газ за второто тримесечие на 2018 г., на която „Булгаргаз“ ЕАД продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, е в размер на 361,82 лв. на 1000 куб.м, или 34,04 лв./MWh /без акциз и ДДС/. Тя е с 2,6% по-висока от досегашната цена за първото тримесечие на 2018 г. и е определена въз основа на представените данни и документи и след направени изчисления съгласно прилагания ценови модел.

В утвърдената от КЕВР цена на природния газ от 361,82 лв. на 1000 куб.м са включени компонентът за услугата „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 6 от НРЦПГ в размер на 5,42 лв./1000 nm3, както и компонента „задължение към обществото“ по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ от 1,37 лв./1000 nm3, която покрива разходите на „Булгаргаз“ ЕАД за съхранение на количества природен газ в газохранилището в Чирен, съгласно Плана за действие при извънредни ситуации. В тази цена не са включени цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа и клиентите следва да ги заплащат на крайните снабдители по реда на Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Увеличението на цената на природния газ с 2,6 процента няма да доведе до промяна на цената на топлинната енергия през второто тримесечие, както и на цената на електрическата енергия за битовите потребители и небитовите потребители на регулирания пазар.

Решението на КЕВР за утвърждаване на цената на природния газ е публикувано на интернет страницата на регулатора./.faktor.bg/

No comments yet... Be the first to leave a reply!