AZ_Logo.svg   Дирекция “Бюро по труда” – гр. Перник Уведомява работодателите от общините: Перник, Радомир, Брезник, Трън, Земен и Ковачевци, че разполага с неусвоени финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ)*

– през юни 2018г., както следва:

I. Мерки * за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат безработни лица: Финансови Средства (Посочени са само насърчителните режими по които могат да бъдат сключвани договори.)* /в лв./

- за всяко разкрито работно място, на което е наето безработно лице до 29- годишна възраст с трайни увреждания, включително военноинвалиди, както и младежи от специализирани институции или ползващи социални услуги в общността от резидентен тип, завършили образованието си (чл.36, ал.2 от ЗНЗ) 1 2 500,93

- за всяко разкрито работно място, на което е наето на пълно или непълно работно време за чиракуване безработно лице до 29-годишна възраст с основно или по-ниско образование и без квалификация (чл.41А, ал.1 от ЗНЗ) 2 3 589,00

- за осигуряване на обучение на наетото лице на конкретното работно място от наставник (чл.41А, ал.2 от ЗНЗ) 2

- на работодател, който запазва заетостта на наетото за чиракуване безработно лице по чл.41А, ал.1, за допълнителен период, равен на периода на субсидиране, се предоставят суми за наставника (чл.41А, ал.4 от ЗНЗ) 2 1 080,00

- за всяко разкрито работно място за обучение чрез работа (дуална система на обучение), организирано по реда на Закона за професионалното образование и обучение (чл.46А от ЗНЗ) 1 37 121.18

- насърчаване на работодателите да наемат безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) 2 6 458,00

- за всяко разкрито работно място, на което са наети безработни лица, изтърпели наказание „лишаване от свобода“ (чл.55, ал.1 от ЗНЗ) 1 2 988,00

За ползване на горепосочените преференции, работодателите могат да подават заявки за свободни работни места и необходимите документи

– текущо до изчерпване на обявения финансов ресурс. Допълнителна информация може да се получи в:

- Дирекция “Бюро по труда” – гр. Перник, ул. „Радомир”, № 1, ет. 4, стая № 4, както и на тел.: 076/60-03-27;

Информация може да се получи и във филиалите към дирекцията в:

- гр. Радомир – пл. „Свобода”, № 1

- гр. Брезник – ул. „Ел.Георгиева”, № 27 – гр.

Трън –ул. „Мосаловска“, №

Забележки: * По реда на: чл.50 ал.4 и чл.50А от Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта (ППЗНЗ).

1 По реда на: чл.50 ал.4 от Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта (ППЗНЗ).

2 По реда на: чл.50А от Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта (ППЗНЗ).

No comments yet... Be the first to leave a reply!